Crame care au ridicat RomA?nia (1): SERVE & Crama OpriE�or

Zece ani neA�ntrerupE�i de publicare a revistei de vinuri, gastronomie E�i lifestyle din RomA?nia E�i aproape 16 ani de observare a pieE�ei ne-au pus A�n contact cu principalele crame care modeleazA? peisajul de profil de la noi din E�arA?. Ne face plA?cere sA? vi le aducem A�n atenE�ie A�n cadrul acestui serial – scris dintr-un unghi de vedere asumat subiectiv, dar E�i bine informat. E vorba de acei producA?tori de vin care au ridicat nivelul general al pieE�ei, prin impunerea de standarde calitative succesive foarte ridicate.

Chiar dacA? vinul a existat pe teritoriul RomA?niei de azi de cel puE�in 4.000 de ani (dovediE�i), trebuie sA? admitem cA? douA? mari evenimente istorice au determinat evoluE�ia acestuia: marea invazie a filoxerei, de la finalul secolului XIX (care a lovit A�ntreaga EuropA?, cu efecte de lungA? duratA?) E�i cei 45 de ani de comunism – care au modificat brusc A�n RomA?nia nu doar structura proprietA?E�ilor de vie E�i a comerE�ului cu vin, ci E�i mentalitatea oamenilor, etica muncii E�i accesul produselor la o piaE�A? liberA?, competitivA?. Accentul s-a pus A�n comunism pe volum, E�i nu pe calitate.

Iar fA?rA?miE�area viilor, la reA�mproprietA?ririle de dupA? 1990 – A�n lipsa mijloacelor de producE�ie necesare – E�i modul A�n care s-a fA?cut privatizarea marilor combinate viticole comuniste E�i-au pus E�i ele o amprentA? decisivA?. AZn a�?(ne)E�tiinE�a colectivA?a�? a populaE�iei au supravieE�uit doar cA?teva nume de regiuni viticole E�i criterii generice de alegere a vinului (demisec/demidulce, alb/roE�u, spumant/liniE�tit). Reconectarea romA?nilor la valorile enologice consacrate s-a fA?cut (E�i A�ncA? se mai face) lent. Iar decisive A�n acest sens sunt fondurile europene – care au facilitat replantA?rile (din pA?cate, A�n detrimentul soiurilor autohtone) E�i retehnologizA?rile din crame – E�i apariE�ia competiE�iei a�?A�n ringul pieE�eia�?: A�n special crame mici (dar nu obligatoriu, cA?ci veE�i vedea A�n viitor cum E�i unele de foarte mari dimensiuni au reuE�it sA? facA? saltul calitA?E�ii) E�i cu multA? ambiE�ie.

Primii A�n RomA?nia – SERVE

DacA? vorbim cronologic despre investiE�iile E�i managementul de naturA? sA? creascA? nivelul calitativ al vinului romA?nesc, dar E�i sA? sporeascA? E�i sA? educe publicul consumator, povestea A�ncepe cu SERVE. AZn 1993.

CunoscutA? mai bine azi sub identitatea acronimA? (Societatea Euro-RomA?nA? pentru Vinuri de ExcepE�ie e numele complet), compania dispune de o cramA? modernA? A�n Dealu Mare anti depression medications names (Prahova) E�i vii A�n aceeaE�i zonA?, dar E�i la Cogealac, A�n Dobrogea. Fondatorul, contele Guy Tyrel de Poix, descendent al unei familii cu vechi legA?turi A�n lumea vinului francez, care opereazA? E�i astA?zi una dintre cele mai mari podgorii din Corsica, E�i-a fA?cut din RomA?nia a doua casA?, fascinat de oamenii, locurile, stilul de viaE�A? E�i potenE�ialul de aici.

Vinul Cavalerului – prima colecE�ie adresatA? pieE�ei autohtone (primele vinuri SERVE au fost destinate iniE�ial exportului) – au constituit un moment de cotiturA? E�ocantA? pe piaE�a ultimilor ani ai secolului trecut: vinuri seci de gastronomie, de inspiraE�ie evident franE�uzeascA? din punct de vedere a metodelor de producE�ie E�i al gusturilor, pe o piaE�A? complet nepregA?titA? sA? mai savureze calitatea. La A�nceput, doar comunitatea expaE�ilor stabiliE�i A�n RomA?nia a salvat de la dispariE�ie aceastA? gamA?, dar cu timpul, dupA? mii de degustA?ri E�i prezentA?ri A�n toatA? E�ara, conaE�ionalii noE�tri au A�nceput sA? aprecieze acest stil pA?nA? cA?nd a devenit un best seller al cramei. AZn afarA? de Vinul Cavalerului, SERVE a fA?cut alE�i paE�i viguroE�i A�nainte prin cheap pills Cuvee Charlotte, primul icon wine de la noi din E�arA? – E�i astA?zi o valoare necontestatA? E�i aE�teptatA? anual de cA?tre cunoscA?tori – E�i cu a�?inventareaa�?, practic, a primului vin rose sec de la noi. Terra Romana rose a contrariat piaE�a, pentru cA? aE�a ceva nu se mai vA?zuse E�i nimeni nu E�tie a�?cu ce se mA?nA?ncA?a�?. Dar SERVE E�i-a continuat netulburatA? treaba, iar azi fiecare cramA? de la noi are A�n portofoliu mA?car un vin sec de aceastA? culoare, dacA? nu mai multe… iar RomA?nia a devenit, A�n ochii observatorilor atenE�i, cea de-a doua a�?patrie mondialA? a rose-urilora�?, dupA? FranE�a. Tot SERVE a fost E�i prima cramA? postdecembristA? care a creat vinuri superpremium prin asamblaje A�ntre soiuri sau loturi de struguri – gama Cuvee (Charlotte, Amaury, Sissi, Guillaume, Clemence, Alexandru) rA?mA?nA?nd de referinE�A? A�n istoria postdecembristA? a enologiei romA?neE�ti.

SERVE (www.serve.ro) exploateazA? o suprafaE�A? totalA? de aproximativ 114 hectare (62 A�n Ceptura, Dealu Mare, E�i 56 la Cogealac, A�n Dobrogea). Cele mai cunoscute mA?rci sub care sunt comercializate vinurile sunt Cuvee Charlotte, Cuvee Amaury, Cuvee Guy de Poix, Cuvee Guillaume, Cuvee Sissi, Cuvee Clemence, Terra Romana, Vinul Cavalerului. http://www.edutroniceducation.edu.np/?p=1438

a�?Am avut capacitatea sA? influenE�A?m evoluE�ia pieE�ei pentru cA? ne-am ocupat – E�i ne ocupA?m A�n continuare – sA? deschidem porE�i cA?tre cunoaE�terea vinului E�i sA? arA?tA?m A�n primul rA?nd romA?nilor cA? viticultura este o avere naE�ionalA?a�?, spune conducA?toarea companiei SERVE, Mihaela Tyrel de Poix. AZn 2017, SERVE a fost partenerul revistei noastre A�n cel mai ambiE�ios proiect de documentare E�i recuperare a valorilor gastronomice autohtone contemporante – a�?Gastronomie romA?neascA? de secol XXIa�? (A�n curA?nd A�n volum).

 

Oltenii nemE�i de la OpriE�or

Cititorii noE�tri fideli cunosc deja aceastA? cramA?, pentru cA? au primit cadouri de abonare de la Crama OpriE�or A�n ultimii ani. Iar cei care nu le cunosc A�ncA?, ar face bine sA? le caute: sunt disponibile A�n majoritatea covA?rE�itoare a magazinelor E�i restaurantelor care A�E�i respectA? clienE�ii.

Dar nu acesta e motivul pentru care am decis sA? A�ncepem prezentarea a�?cramelor care au ridicat RomA?niaa�? cu OpriE�or, ci faptul cA? aceastA? investiE�ie germanA? (aparE�inA?nd grupului Reh Kendermann) a adus A�n vinul RomA?niei know-how, ambiE�ie, finanE�are E�i acces la piaE�a internaE�ionalA?. Ceea ce a impus E�i celorlalE�i jucA?tori de pe piaE�A? o E�tachetA? calitativA? E�i o provocare de A�ntrecut.

A contat, A�n decizia de includere fruntaE�A? a Cramei OpriE�or A�n prezentarea noastrA?, implicarea acestei companii A�n comunicarea publicA? de naturA? sA? educe publicul: degustA?ri permanente, A�n toatA? E�ara, susE�inerea acordatA? unor publicaE�ii (de profil specializat sau generalist), sponsorizarea a numeroase evenimente artistice sau sportive. Prin intermediul acestor acE�iuni, consumatorii romA?ni au avut de A�nvA?E�at nu doar despre OpriE�or, ci despre vin, A�n general.

Foarte important, la cA?E�iva ani dupA? intrarea pe piaE�a romA?neascA?, Crama OpriE�or a decis sA? aloce resurse importante pentru a promova valorile autohtone cA?tre publicul intern E�i internaE�ional. Denumiri de game precum Caloian, MA?iastru, DrA?gaicA? roE�ie, RusalcA? albA?, La Cetate, Smerenie (reunite sub brandul generic a�?Oltenia profundA?a�?) au fost, toate, cuvinte cu semnificaE�ie autentic romA?neascA? de naturA? sA? facA? trimitere explicitA? E�i sA? consolideze a�?imaginea de E�arA?a�? – pe toate palierele de preE�. La rA?ndul lor, proiectele speciale superpremium precum Passarowitz, Erotikon, Cabernet Eticheta roE�ie can you buy bentyl over the counter ori ISPITA au demonstrat constant cA? A�n MehedinE�i (judeE�ul unde se gA?seE�te Crama OpriE�or) se pot obE�ine vinuri de A�naltA? E�inutA?, la cele mai pretenE�ioase standarde internaE�ionale.

Cele mai cunoscute mA?rci sub care se gA?sesc vinurile Cramei OpriE�or (www.crama-oprisor.ro) sunt ISPITA, Smerenie, Cabernet Sauvignon Premium (aE�a-numita a�?EtichetA? roE�iea�?), Passarowitz, RusalcA? albA?, DrA?gaicA? roE�ie, Jiana Rose, La Cetate, Caloian, MA?iastru. Compania exploateazA? 252 de hectare de vie proprie E�i mai cumpA?rA? struguri de la alE�i furnizori, pentru unele game.

a�?Fiecare vin al Cramei OpriE�or trasmite consumatorilor un fragment din tradiE�iile, obiceiurile E�i credinE�ele Olteniei Profunde, care nu sunt altceva decA?t respiraE�ii de zi cu zi, proaspete, ale unori valori inconfundabile E�i surprinzatoare prin originalitatea E�i puterea lora�?, spune directorul general al companiei, Gabriel Roceanu.

Cum ti se pare?