PseudocronicA? de carte: a�?A�nE�elepciunea Facebooka�? E�i supravieE�uirea A�n a�?RA?zboaiele vinuluia�?*. a�?Pentru cA? putema�??

AE�i mers prin Grecia A�n varA?? AE�i bA?ut vinuri foarte bune E�i cu personalitate la restaurant, cu preE�uri de regulA? sub 30 de euro? Dar A�n Spania? Italia? De ce a ajuns vinul romA?nesc aproape la fel de scump ca A�n E�A?rile mai dezvoltate economic, deE�i multe dintre celelalte condiE�ii nu se pot compara? De ce majoritatea vinurilor romA?neE�ti se prezintA?, A�n termeni gustativi E�i ai locului de origine, ca E�i cum ar fi fA?cute oriunde sau nicA?ieri? E de-ajuns ca vinul sA? nu aibA? defecte ca sA? fie bun? Ce rol vor avea wine barurile (tot mai numeroase) A�n evoluE�ia vinului romA?nesc? Dar marile magazine? De ce tot mai mulE�i bloggeri de profil, manageri de magazine sau consumatori atenE�i la calitate preferA? sA? (re)comande vinuri strA?ine, mulE�umindu-se sA? le deguste periodic pe cele autohtone doar la degustA?rile sau tA?rgurile (aproape) gratuite?

#ProstiaUcide!

Unele lucruri, oricA?t te-ai strA?dui sA? le simplifici, nu pot fi explicate simplu. AE�a cA?, dacA? aE�teptaE�i de la mine rA?spunsuri la A�ntrebA?rile de mai sus, vA? voi dezamA?gi – e mai cinstit sA? vA? spun de pe-acum. Pentru cei rA?bdA?tori o sA? fac, A�n schimb, un ocol: parafrazA?nd hashtagul #CorupE�iaUcide, de dupA? protestele ce au urmat dezastrului (soldat cu zeci de morE�i) de la Clubul Colectiv, cred cA? ar trebui sA? ne tatuA?m #ProstiaUcide undeva la vedere. Pentru cA? din cauza ei avem de suferit cu toE�i.

Am convingerea cA? metformin sale uk situaE�ia dezastruoasA? – politicA?, economicA?, socialA? -A� A�n care ne aflA?m azi a fost posibilA? fiindcA? ne-am imaginat, cu toE�ii, cA? putem A�nvA?E�a singuri orice, cA? a�?avem E�coala vieE�iia�?, cA? a�?ne-om descurca noi cumva, cA? romA?nul e inventiva�? E�i cA? a�?suntem mai E�mecheri ca alE�iia�?. Sunt alte forme de tA?mpenie criminalA? ale celebrului a�?pentru cA? putema�? pe care l-am auzit recent la televizor de la un cinic lider politic naE�ional de primA? mA?rime, care explica scurt prin aceastA? afirmaE�ie de ce propulseazA? la conducerea naE�iunii niE�te condamnaE�i penal.

#CA?ndAiCititUltimaCarte?

La fel stau lucrurile E�i cu vinul, cA? doar n-o sA? facA? tocmai el excepE�ie, A�ntr-o E�arA? ca asta.

AceeaE�i negare a educaE�iei formale, acelaE�i refuz al lecturii (a�?Ce, bA?, E�tie A?la mai bine ca mine?!?a�?), impermeabilitatea la idei, la dezbatere, ca E�i refuzul de participare la treburile de interes comun – exact aceleaE�i lucruri care ne-au dus A�n situaE�ia de a fi conduE�i de imbecili toxici – sunt prezente E�i determinA? E�i alte domenii ale vieE�ii de la noi (lumea vinului inclusiv). AZntrebaE�i un producA?tor sau vA?nzA?tor de vin cA?nd a citit ultima oarA? (nu, nu excel-uri E�i nici o carte tehnicA? a vreunei drojdii sau enzime)… da, exact!

Motivul pentru care am citat mai sus titlul cA?rE�ii lui Mike Veseth http://www.takushinkai.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/buy-furosemide-uk-only Buy A�(#razboaielevinului)A�– recent apA?rutA? A�n romA?nA? la Editura ASER a lui CA?tA?lin PA?duraru (fondatorul primului retailer specializat A�n vinuri din E�ara noastrA?, pentru cine nu E�tie asta) – e acela cA? o consider un eveniment de cunoaE�tere. Unul care poate, trebuie E�i meritA? sA? schimbe percepE�ia despre vin a a�?jucA?torilora�? din peisajul economic de profil. Indiferent cA?E�i producA?tori, vA?nzA?tori sau cumpA?rA?tori de vin o vor citi, mi se pare de maximA? importanE�A? cA? aceastA? carte a adus A�n spaE�iul limbii romA?ne o analizA? profundA? E�i priceputA? asupra a�?miE�cA?rii globalea�? a vinului, pe care oricA?t de a�?struE�ia�? am prefera sA? fim, nu o putem ignora. Pentru cA? aceastA? miE�care globalA? – acest val extrem de puternic – nu ne va ignora pe noi iv decadron cost ! Aviz celor interesaE�i E�i avertisment pentru acei a�?excepE�ionaliE�tia�? care cred cA? a�?RomA?nia va fi ocolitA?a�? sau cA? ne vom putea refugia prin tunelurile secrete de sub munE�ii Bucegi.

#OnomatopeeleTA?mpesc!

Motivul pentru care am citat, de asemenea (de data asta peiorativ, A�nsA?) a�?A�nE�elepciunea Facebooka�?, este urmA?torul: am observat, A�n ultimii ani, un apetit A�n creE�tere al producA?torilor de vin din RomA?nia de a utiliza cu preponderenE�A? a�?canalele socialea�? – Instagram, Facebook E�a, pentru a-E�i propulsa business-ul. Pot A�nE�elege pA?nA? la un punct aceastA? atracE�ie, dar nu pot subscrie vreodatA? la impresia cA? a�?zgomotula�? A�nlocuieE�te muzica vreodatA?, sau cA? doar vizibilitatea cA?E�tigatA? prin aceste reE�ele (cam onomatopeice – ngh! – trebuie sA? recunoaE�tem!) poate sA? se substituie, pe termen lung, adevA?ratelor valori ale unui brand (fie el E�i de vin). OricA?t de clar ar putea fi exprimate vizual prin brand, adevA?ratele valori – E�i comunicarea lor – sunt mai profunde E�i necesitA? un limbaj cu mult mai evoluat decA?t like & share, emoticoane E�i wow!. AZn primul rA?nd e nevoie de limbaj E�i profunzime A�n mintea deE�inA?torilor de brand.

#CA?rE�ileNuDor!

Sunt A�ncredinE�at cA?, mai devreme sau mai tA?rziu, nimic nu poate A�nlocui cu succes lipsa fundamentelor veritabile pe care se edificA? A�n realitate un business (E�i orice demers durabil, A�n general). Nimic nu A�nlocuieE�te cu succes lipsa de idei, necunoaE�terea experimentelor eE�uate A�nainte ca noi sA? deschidem ochii pe lumea asta, refuzul de a A�nvA?E�a. Nimic!A�E un adevA?r pe care cei interesaE�i A�l vor regA?si, demonstrat, A�n cartea menE�ionatA?. Ea grupeazA? – articulate A�ntr-un agrenaj de exemple E�i idei – cunoaE�tere!

Iar celor care nu prea agreeazA? cartea (A�n general sau A�n particular pe asta menE�ionatA?) ca instrument esenE�ial de cunoaE�tere superioarA?, un sfat simplu: A�ncercaE�i sA? cA?utaE�i ceva ce aE�i fA?cut A�n urmA? cu un an E�i care nu a fost publicat decA?t pe Facebook! VeE�i observa cu uE�urinE�A? cA? rezultatul cA?utA?rii e greu de identificat, fiindcA? informaE�ia s-a risipit E�i s-a amestecat cu altele, devenind zgomot de fond E�i nicidecum valoarea clarA? pe care credeaE�i cA? aE�i comunicat-o cu vigoare.

CunoaE�terea e putere – E�i invers! (nu, nu mA? refer la a�?cunoE�tinE�ea�?, A�n sens de pile E�i relaE�ii). Iar negarea legii gravitaE�iei de cA?tre unii nu face ca efectele ei sA? disparA?.

  • Cartea RA?zboaiele vinului, de Mike Veseth, a apA?rut la Editura ASER A�n traducerea lui Radu Rizea E�i beneficiind de adaptarea de specialitate a lui CA?tA?lin PA?duraru

Cum ti se pare?