BIOPROTECEsIE & PACKAGING SODINAL LA GOOD WINE

purchase kytril medication O foarte interesantA? prezentare de soluE�ii a�?bioa�? marca CHR Hansen certificate la nivel european pentru producerea de vinuri cu conE�inut scA?zut de sulfiE�i a fost susE�inutA? A�n cadrul unui semniar SODINAL la BucureE�ti. E?i am rA?mas uimiE�i de cA?tA? E�tiinE�A? modernA? poate sta A�n spatele unui concept aparent antic – bio… Dar n-a fost singura noutate adusA? de aceastA? companie la tA?rgul Good Wine. O companie cu o istorie de 22 ani A�n RomA?nia, cunoscutA? profesioniE�tilor dar mai puE�in cunoscutA? publicului larg. Am discutat cu Gina Hortolomei a�� Area Sales Manager – ca sA? A�nE�elegem ce a adus nou compania la aceastA? ediE�ie a celui mai mare tA?rg de vinuri din RomA?nia.
– Ce produse (sau servicii) aE�i dorit sA? scoateE�i A�n evidenE�A? A�n cadrul acestui tA?rg E�i de ce? A fost vorba de noutA?E�i A�n portofoliul vostru care erau mai puE�in cunoscute de cA?tre parteneri?
Ideea participA?rii la Good Wine a venit A�n contextul A�n care SODINAL a devenit A�n 2013 furnizor de soluE�ii packaging pentru industria vinicolA?, aceste produse completA?nd gama deja consacratA? de produse oenologice E�i echipamente pentru vinificaE�ie aflate A�n portofoliul companiei de peste 20 de ani. Fiind alA?turi de partenerii noE�tri A�n procesul de creatie a vinului A�ncA? din faza de struguri, am evaluat importanE�a E�i complexitatea procesului de alegere a ambalajului A�n care vinul sA? fie prezentat consumatorului final E�i am dorit sA? venim A�n A�ntA?mpinarea colaboratorilor noE�tri cu soluE�ii care sA? pA?streze calitatea produsului A�mbuteliat E�i totodatA? sA? transmitA? fidel mesajul pe care vinificatorul l-a creat cu mA?iestrie A�n fiecare sortiment de vin A�n parte. Acesta este motivul pentru care am optat pentru parteneri cu renume A�n domeniu, precum SAVERGLASS – companie francezA? A�producA?toare de sticle premium, VINOLOK (Cehia) -A�producA?tor de sisteme moderne pentru A�nchiderea sticlelor, RIVERCAP Spania – producA?tor de capiE�oane. Anul acesta, ne-am completat oferta de soluE�ii de packaging prin parteneriatul A�ncheiat cu producA?torul de pungi bag-in-box SCHOLLE IPN – inventatorul produsului bag-in-box, pionier A�n pungi bag-in-box aseptice E�i lider mondial A�n soluE�ii bag-in-box preponderent pentru produse alimentare. Toate aceste produse fac obiectul standului nostru cu tematicA? packaging atA?t A�n RomA?nia, A�n cadrul ediE�iilor Good Wine, cA?t E�i A�n alte E�A?ri A�n care SODINAL este prezentA? – precum Bulgaria, Republica Moldova sau Macedonia – cu ocazia diverselor tA?rguri.

Publicitate
Excursii

– Prin ce se diferenE�iazA? oferta SODINAL adresatA? cramelor de celalalte de pe piaE�A? E�i ce impact are aceasta A�n producE�ia – dar mai ales A�n succesul vA?nzA?rilor de vin?

SODINAL oferA? soluE�ii globale pentru obE�inerea, condiE�ionarea E�i A�mbutelierea vinului, atA?t pe partea de produse oenologice cA?t E�i pe cea de echipamente, fiind A�n acelaE�i timp E�i promotor al biotehnologiilor moderne de vinificaE�ie. Toate acestea vin A�n ajutorul producA?torilor de vin pentru a obE�ine A�mbunA?tA?E�irea calitA?E�ii sau pentru a asigura constanE�a acesteia, acolo unde consumatorul a fost deja A�nvA?E�at cu un anumit profil al vinului E�i se aE�teaptA? sA? regA?seascA? A�n pahar, de la an la an, aceeaE�i calitate.

AZn contextul A�n care calitatea materiei prime (strugurilor) diferA? considerabil de la sezon la sezon A�n funcE�ie de specificul climateric al anului, aceste douA? obiective sunt destul de greu de atins dacA? procesul de vinificaE�ie nu este controlat prin parametrii sA?i fizici (temperaturA?), biologici (drojdii selecE�ionate, preparate enzimatice, taninuri etc) E�i chimici (produse de corecE�ie a aciditA?E�ii, produse antioxidante etc). Toate aceste instrumente sunt utilizate de fiecare vinificator A�n mA?sura A�n care specificul situaE�iei o cere (calitatea strugurilor, A�echiparea tehnologicA? a cramei, arealul viticol etc) E�i vin doar ca o completare la mA?iestria vinificatorului ce A�E�i pune A�n mod decisiv amprenta pe fiecare vin A�n parte.

Publicitate
IPPU

SoluE�iile packaging expuse de SODINAL la Good Wine vin sA? contureze produsul finit obE�inut A�n complexul proces de vinificaE�ie. Un vin cu o calitate bunA?, constantA? de la an la an, prezentat A�ntr-un ambalaj modern, va fideliza cu siguranE�A? consumatorul – care devine din ce A�n ce mai informat E�i mai pretenE�ios.

A�- Unii trA?iesc A�ncA? sub impresia faptului cA? „vinul adevA?rat” este cel fA?cut cu metode strA?moE�eE�ti, „fA?rA? adaosuri E�i fA?rA? chimie”, iar aceE�tia sunt, de regulA?, mai reticenE�i la a cumpA?ra vin produs A�n crame „industriale”. Ce credeE�i cA? ar trebui sA? A�nE�eleagA? aceE�ti consumatori despre un furnizor de tehnologie cum este compania voastrA??

AZn rA?ndul acestora cred cA? persistA? o lipsA? de informare. Pe de o parte, toate produsele pe care vinificatorii aleg sA? le foloseascA? din oferta companiei SODINAL sunt produse reglementate legislativ a se utiliza A�n industria vinului, atA?t A�n RomA?nia cA?t E�i A�n alte E�A?ri membre UE precum FranE�a, Italia, Spania etc. Mare parte dintre ele sunt produse A�n FranE�a, E�arA? cu tradiE�ie A�n vinificaE�ie, E�i sunt fie produse biologice naturale (drojdii selecE�ionate de pe boabele de struguri, enzime, taninuri, gelatinA?) fie produse inerte (plA?ci filtrante, cA?rbune activ, bentonitA?) A�care nu se regA?sesc A�n produsul finit. ExistA? E�i o altA? categorie de produse, precum acidul tartric, malic (acizi care se regA?sesc E�i A�n mod natural A�n struguri) sau sulf – care se folosesc A�n diverse scopuri tehnologice, A�n doze clar stabilite de legislaE�ie.

Pe de altA? parte, vinul este – conform definiE�iei – bA?utura obE�inutA? exclusiv prin fermentaE�ia alcoolicA? a mustului de struguri. Orice altA? materie primA? utilizatA? A�n procesul de fermentaE�ie este obligatoriu a se menE�iona pe etichetA? E�i A�ncadreazA? produsul A�n cu totul alte categorii de bA?uturi, nicidecum vin.

Eforturile companiei SODINAL sunt A�ndreptate deopotrivA? E�i spre informarea corectA? a consumatorilor, aceste eforturi fiind rA?splA?tite prin completarea portofoliului nostru de colaboratori E�i de producA?tori a�?hobbya�?, care A�E�i produc vinul pentru consumul propriu (500 a�� 2000 litri) E�i care fac apel la produsele E�i echipamentele SODINAL sub A�ndrumarea noastrA? tehnologicA?.
Buy

price of diclofenac sodium cheap pills Prin acE�iunile noastre din cadrul Good Wine dorim sA? ne facem cunoscutA? gama de soluE�ii packaging: sticle, dopuri, capiE�oane, bag-in-box, sA? ne menE�inem colaboratorii informati cu privire la noutA?E�ile apA?rute A�n acest domeniu E�i sA? venim A�n A�ntA?mpinarea lor cu soluE�ii de personalizare a ambalajelor. TotodatA?, oferim posibilitatea echipelor de producE�ie, marketing E�i vA?nzA?ri ale colaboratorilor noE�tri sA? vizualizeze laolaltA? majoritatea modelelor de sticle SAVERGLASS E�i a dopurilor VINOLOK, precum E�i a sortimentelor de capiE�oane E�i pungi bag-in-box A�n cadrul standului SODINAL -A�Gina Hortolomei,A�Area Sales Manager